Hotel Services

Hotel Conference & Meeting Room

ห้องประชุมแม่ปิง (เล็ก)

ขนาดห้อง 6 ม. x 7 ม. (42 ตร.ม.) ขนาดบรรจุ จัดโต๊ะแบบ Class Room ได้สูงสุด 30 ท่าน จัดโต๊ะแบบ Theater ได้สูงสุด 50 ท่าน จัดโต๊ะจีน ได้สูงสุด 8 โต๊ะ (โต๊ะละ 8 ท่าน) ห้องไม่มีเวที

ห้องจัดเลี้ยงแม่ปิง

ใช้สำหรับเป็นห้องจัดเลี้ยง สังสรรค์ แบบส่วนตัว ห้องมีเวที คาราโอเกะ สามารถจัดเลี้ยงโต๊ะจีนได้สูงสุด 15 โต๊ะ (โต๊ะละ 8 ท่าน)

ห้องภูทองงอก คลาสสิกรูม

ขนาดห้อง 12 ม. x 19 ม. (84 ตร.ม.) ขนาดเวที 2.5 ม. x 7 ม. จัดโต๊ะแบบ Class Room ได้สูงสุด 80 ท่าน จัดโต๊ะแบบ Theater ได้สูงสุด 150 ท่าน จัดโต๊ะแบบโต๊ะจีน ได้สูงสุด 15 โต๊ะ (โต๊ะละ 8 ท่าน)

เพ็ชรงอก แกรนด์บอลรูม

ขนาดห้อง 16 ม. x 37 ม. (592 ตร.ม.) ขนาดเวที 5 ม. x 12 ม. จัดโต๊ะแบบ Class Room ได้สูงสุด 300 ท่าน จัดโต๊ะแบบ Theater ได้สูงสุด 500 ท่าน จัดโต๊ะแบบโต๊ะจีน ได้สูงสุด 65 โต๊ะ (โต๊ะละ 8 ท่าน)